«For Menneskesønnen er kommet for å søke å frelse det som var fortapt.»Luk 19,10

Statutter

Statutter For Berøa Langåker

§ 1      Bedehusets navn er ”Berøa”

 

§ 2      Bruken av huset  bestemmes av egne husregler og utlån/utleige av huset reguleres av styret. Dog kan det i forbindelse hermed foretas pengeindsamlinger til Herrens sak, kun ikke ved basarer og utlodninger.

 

§ 3      Til dette bruk kan bedehuset kun benyttes av personer der i tro og liv annerkjenner nødenfor anførte fundamentale sandheter i Guds ord og vil virke i overensstemmelse hermed:

 

 1. At Jesus Kristus er sand Gud og sandt menneske.
 2. At hele Bibelen, dens 66 bøker, er Guds inspirerte og ufeilbarlige ord.
 3. At Kristi stedfortrædende, sonende, forlikende og forløsende død og hans legemlige opstandelse fra de døde som Guds segl paa hans fuldbrakte verk er Skriftens hoved sandhet og at et menneske personlige frelse erholdes kun i kraft av og ved troen på dette frelses verk.
 4. At slik som Faderen og Sønnen er saa er og den Hellig aand en Guddommelig person: Gud fader, Gud Søn, Gud den Hellig aand – een Gud.
 5. At slik som Kristus engang kom her til verden i kjød, saa skal han anden gang komme i kjød til frelse for dem som venter ham.   Likesaa at han er den av Gud bestemte dommer over levende og døde.
 6. At slik som skriften lærer at en evig herlighet venter dem som tror på Kristus slik lærer den at en evig straf og pine venter dem som forkaster Kristus i vantro.
 7. At om end en troende i kraft av Kristi fuldbragte offer er skyldfri, saa er han dog ikke til sin natur syndfri og kan heller ikke bli det saalænge han er i legemet.

 

§ 4     Bedehuset skal være aapent for de troende til at komme sammen til Brødsbrytelse.

 

§ 5     Stemmeberettigede i husets andliggender er enhver som bekjender sig som en personlig kristen, og lever et liv i overensstemmelse hermed og til like annerkjender $ 3 og lærepunktene herunder, og som dertil regelmessig søker de troendes forsamling her i huset, hvor stemmeretten skal brukes.

 

§ 6     

A.      Generalforsamling avholdes hvert aar melom jul og nyttaar.
     ( Endret til 3. uken i januar på årsmøte 2004) 
     Den sammenkalles av formanden ved bekjentgjøresle minst 1 uke forut. Ekstraordinær generalforsamling kan sammenkaldes av bestyrelsen eller naar minst 10 av de stemmeberettigede forlanger det.

 

 1. Til gyldig beslutning i en generalforsamlig utkreves 2/3 av de møtende stemmeberettigede.

 

 1. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig naar der er fremmøt 12 stemmeberettigede.
 2. Generalforsamlingen vælger bestyrelsen der skal bestaa av 6 personer.   Disse velger inden sin midte formand, kasserer, sekretær og revisor. Kassereren skal ved hver generalforsamling fremlegge revidert regnskap.

 

 1. Alle valg foregaar ved stemmesedler.

 

 1. Bestyrelsen fungerer i to aar. Siden utgaar en halvdel hvert aar efter tur. Men første gang ved lodtrækning.

 

§ 7      Alle utgifter til husets vedlikehold, lys og brænde utredes av husets kasse.

 

§ 8      Foreninger eller enkeltpersoner som benytter huset til indsamling av pengemidler har at betale til husets kasse 5 % av nettoen av det indkomne beløp. Fra denne bestemmelse er kolekter ved enkle møter undtat.

 

§ 9      Paragraferne 1 – 3 – 4 og 5 kan ikke forandres. Forslag til nye paragrafer eller til forandringer av de øvrige maa være skriftlig indsendt til bestyrelsen minst 1 maaned før Jul. Bestyrelsen har da at fremlegge forelaget for generalforsamlingen der da avgjør, og det paa næste generalforsamling skal optas til avgjørelse.  (tallet 2 ble slettet på årsmøte for år driftsåret 2008)

 

         Disse statutter blev forelagt og vedtat av møtet der var sammenkaldt i sakens anledning og undertegnet av samtlige byggekomite.

 

         Didrik Haugeberg (u)                     Endre Rasmussen Langaker (u)

 

         Hans Jakob Hansen Langager (u)     Knud K. Langaker (u)

 

         Peder Jonassen Stol Stava (u)